Jonas Donner

Entries by this author

Koira, DNA-testi ja tiedemies - paneelitestauksen ensimmäiset neljä vuotta

MyDogDNA® (Optimal Selection™ Yhdysvalloissa) -paneelitestin julkaisu vuonna 2013 oli meille suuri harppaus keskelle koskematonta maaperää. Nyt neljä vuotta myöhemmin on tunnustettava, ettei ennennäkemättömän DNA-testauskonseptin, ja siihen liittyvän täysin uudenlaisen ajattelutavan esittäminen ollut alkuun mitenkään helppo tehtävä.

Jos joku olisi salakuunnellut toimistossamme käytyjä keskusteluja, hän olisi todennäköisesti törmännyt seuraavanlaisiin pohdintoihin:

The dog, the DNA test, and the scientist – a reflection on four years of panel screening

When we first launched the MyDogDNA® (Optimal Selection™ in the United States) DNA test in 2013, we took a giant leap into unexplored territory. To be honest (and we Finns typically are), pioneering a whole new way of thinking about dog DNA testing was not the easiest thing to do. 

If you had been able to listen in on the conversations at our laboratory office back then, you would probably have heard us asking ourselves questions such as: 

Uusi MyDogDNA® 2015 – Uusi kattavampi testisisältö

Laajan tutkimus- ja kehitystyön tuloksena olemme saaneet valmiiksi uuden ja entistä kattavamman MyDogDNA® 2015 – paneelitestiversion. MyDogDNA® 2015 on saatavilla verkkokaupastamme tulevalla viikolla. Tässä testiversiossa testattujen sairauksien ja ominaisuuksien lista kasvaa huomattavasti aiemmasta. DNA-tunniste on siirtynyt valinnaiseksi lisäpalveluksi, minkä johdosta pystymme siltikin tarjoamaan testipaneelin edelleen kustannustehokkaaseen hintaan.

New MyDogDNA® 2015 – New, even more comprehensive test content

The intensive work of our Research and Development staff results now in a new and even more comprehensive MyDogDNA® 2015 test panel. MyDogDNA® 2015 will be available in our web shop the coming week. For dogs that have already been tested with MyDogDNA PASS or MyDogDNA LITE packages, we are able to offer cost-efficient upgrades for purchasing the new test content. The upgrade requires a new sample.

Комплексная панель тестирования наследственных заболеваний собак предоставляет больше возможностей, но и требует нового уровня информационного управления

Благодаря результатам новых открытий научно-исследовательских групп, за последние 10 лет количество генетических тестов для собак, доступных селекционерам и ветеринарным врачам, радикально увеличилось. Следуя данной тенденции, некоторые лаборатории перешли от отдельных ДНК-тестов к сервисам по одновременному тестированию нескольких заболеваний или свойств. Такие услуги, как правило, предлагаются в качестве «пакетов», «специальных наборов» или «шведского стола», где клиент выбирает интересующие его отдельные ДНК-тесты.

Koirien perinnöllisten sairauksien paneelitestaus: uusia mahdollisuuksia ja uudenlaista tiedonhallintaa

Kasvattajille ja eläinlääketieteen ammattilaisille tarjottavien geenitestien määrä on lisääntynyt huomattavasti viimeisten 10 vuoden aikana tutkimusryhmien tekemien uusien mutaatiolöydösten myötä. Tämän kehityksen seurauksena useat geenitestauslaboratoriot ovat uudistaneet palveluitaan ja siirtyneet tarjoamaan yksittäisten geenitestien sijaan kerralla useampaa sairautta tai ominaisuutta testaavia palveluita. Näitä palveluita kutsutaan tyypillisesti paneelitesteiksi tai yhdistelmäpaketeiksi, joihin kuluttaja valitsee haluamansa geenitestit.

Panel Testing of Canine Inherited Disorders Provides Great Opportunities, But Requires a New Level of Information Management

The number of canine genetic tests available to breeders and veterinarians has increased radically over the past 10 years in the wake of new discoveries made by research groups. Following this development, several DNA testing laboratories have restructured their services to move from one-by-one single gene tests to offering multiple disorder or trait tests at once. Such services are typically offered as “combination packages”, “multiplex or panel tests”, or a “smorgasbord” where the consumer picks the desired gene tests.

Изучение породы посредством MyDogDNA: Лаготто-романьоло

MyDogDNA, самый комплексный генетический тест, широко доступен владельцам собак уже, примерно, год.  В течение этого времени, собаки Лаготто-романьоло были исследованы в той мере, когда уже можно получить общее представление о генетической изменчивости в породе. Энтузиасты Лаготто, также, положительно приняли к работе основанную на результатах исследования систему «MyDogDNA Breeder», инструмент, призванный для контроля и поддержания генетического разнообразия породы.

Exploring a breed via MyDogDNA: Lagotto Romagnolo

The world’s most complex and comprehensive genetic test for dogs, MyDogDNA, has been available to all dog owners for about a year. During this time, Lagottos have been tested to the extent that it is possible to get an overview of the genetic variation in the breed. The Lagotto enthusiasts have also gratifyingly adopted the MyDogDNA Breeder –tool that is based on the test results in the MyDogDNA database in order to treasure the breed’s genetic diversity.

Lagottojen perimää kartoittamassa

Maailman monimutkaisin ja laajin koirien geenitesti, MyDogDNA (www.mydogdna.com), on ollut jokaisen koiranomistajan saatavilla yli vuoden ajan. Tänä aikana lagottoja on testattu runsaasti ja rodun geenipohjan laajuudesta saadaan jo hyvä kuva. Lagottoharrastajat ovat myös ilahduttavalla tavalla ottaneet MyDogDNA-tietokannan tuloksiin perustuvan kasvattajan työkalun käyttöönsä vaaliakseen rodun monimuotoisuutta. Samalla MyDogDNA on myös paljastanut rodussa esiintyvän perinnöllisen geenivirheen, joka saattaa altistaa virtsakiteiden muodostumiselle.

Реальное распределение породных мутаций, вызывающих наследственные нарушения - новые результаты исследований для Американского фоксхаунда, Японского шпица, Цвергшнауцера, Норботтен шпица и Силихэм терьера

Исследование генетики собак развивается довольно быстрыми темпами. Так, на настоящий момент, обнаружено около 180ти мутаций, лежащих с основе моногенных наследственных заболеваний и признаков. Тем не менее, большинство оригинальных исследований сосредоточены на одной или нескольких породах, с ограниченным количеством задействованных контрольных собак из дополнительных пород. Такие подходы являются эффективными для первоначального открытия мутации, позволяя развивать ДНК-тестирование для заводчиков.

Perinnöllisiä sairauksia aiheuttavien mutaatioiden todellinen jakautuminen rotuihin - Uusia tutkimuslöydöksiä roduissa amerikankettukoira, japaninpystykorva, kääpiösnautseri, pohjanpystykorva ja sealyhaminterrieri

Koirien genetiikan tutkimus edistyy nopeasti. Tähän päivään mennessä on tunnistettu n. 180 yhden geenin mutaatiota, jotka aiheuttavat  erilaisia perinnöllisiä sairauksia ja ominaisuuksia. Suurimmassa osassa alkuperäisiä tutkimuksia on kuitenkin keskitytty vain yhteen tai muutamaan rotuun, ja tutkimuksen yhteydessä muista roduista on seulottu vain rajallinen määrä verrokkikoiria. Sairautta aiheuttavan mutaation löytämiseksi sekä kasvatustyössä hyödynnettävän geenitestin kehittämiseksi tällainen lähestymistapa on tehokas.

Uncovering the true breed distribution of mutations causing inherited disorders - Novel research findings for American Foxhound, Japanese Spitz, Miniature Schnauzer, Norrbottenspitz, and Sealyham Terrier

Canine genetics research is advancing rapidly, with around 180 mutations underlying monogenic inherited disorders and traits discovered to date. However, most original studies are focused on one or a few breeds, with a limited number of screened reference dogs from additional breeds. Such approaches are efficient for initial discovery of a mutation, enabling development of a gene test for breeders. Knowledge on the true distribution of the mutation across breeds nevertheless often remains incomplete at the time of the initial discovery.

Генетическое разнообразие, проблематика синдрома популярного производителя, а также преимущества комплексного ДНК-тестирования – на реальных примерах из опыта породы Котон де Тулеар

Самое комплексное в мире ДНК-тестирование MyDogDNA стало доступно всем владельцам собак, примерно, год назад. За это время, финская популяция Котон де Тулеар была проверена настолько, что уже можно говорить об уровне генетического разнообразия в породе. В данной статье, также, описывается встречающийся в породе пример из реальной жизни: как генетический дефект, вызывающий заболевание, может быстро распространиться посредством «популярных» производителей.

Genetic Diversity, Problematics of Popular Sire Syndrome, and Benefits of Comprehensive DNA testing – Real-life Examples from the Coton de Tulear Breed

The world’s most complex and comprehensive genetic test for dogs, MyDogDNA, has been available for all dog owners for about a year. During this time, Coton de Tulears have been tested to the extent that it is possible to have a first look at the diversity level of this breed. This article also describes a real-life example, encountered in the breed, of how a genetic defect causing a genetic disorder can spread rapidly through popular sires.

Pages

PhD, Head of R&D at Genoscoper Laboratories