Koirien perinnöllisten sairauksien paneelitestaus: uusia mahdollisuuksia ja uudenlaista tiedonhallintaa

Kasvattajille ja eläinlääketieteen ammattilaisille tarjottavien geenitestien määrä on lisääntynyt huomattavasti viimeisten 10 vuoden aikana tutkimusryhmien tekemien uusien mutaatiolöydösten myötä. Tämän kehityksen seurauksena useat geenitestauslaboratoriot ovat uudistaneet palveluitaan ja siirtyneet tarjoamaan yksittäisten geenitestien sijaan kerralla useampaa sairautta tai ominaisuutta testaavia palveluita. Näitä palveluita kutsutaan tyypillisesti paneelitesteiksi tai yhdistelmäpaketeiksi, joihin kuluttaja valitsee haluamansa geenitestit. On luonnollista, että näin suuri muutos koirien geenitestauksessa herättää kysymyksiä. Kuinka rotuyhdistykset, kasvattajat, eläinlääkärit ja kennelliitot pystyvät hallitsemaan alati lisääntyvän DNA:han pohjautuvan tiedon? Kuinka tämä kokonaisvaltaisiin geenitesteihin pohjautuva tieto voidaan sisällyttää asiaankuuluvalla tavalla jalostusohjelmiin?

Diagnostiikan edistysaskeleiden kautta kohti yksilöllisempää terveydenhoitoa

Olemme varmoja siitä, että  perinnöllisten sairauksien paneelitestaus tuo mukanaan huomattavia etuja – sillä edellytyksellä, että tieto on tuotettu ja tulkittu vastuullisesti, huolellisesti ja perustellusti. Paneelitestaus ei ainoastaan tarjoa välittömiä hyötyjä yksittäiselle kuluttajalle vaan mahdollistaa myös suuren kehitysaskeleen koirien terveydenhoidolle ja genetiikan tutkimukselle. Se luo sekä puitteet edistyneemmälle diagnostiikalle että kattavamman kokonaiskuvan siitä, mikä sairauksia aiheuttavien mutaatioiden todellinen levinneisyys on kautta rotujen. Jokainen kasvattaja tai eläinlääkäri, joka kohtaa tarpeen DNA-testaukselle, hyötyy kustannustehokkaasta palvelusta, joka yhden näytteen, analyysin ja raportin avulla antaa tuloksen usealle rodun kannalta tärkeälle testille. Myös jokainen tutkija, joka kohtaa rodussa aiemmin tuntemattoman perinnöllisen sairauden, hyötyy kattavasta testaustyökalusta, joka mahdollistaa jo tunnettujen geenivirheiden esiintymisen poissulkemisen ennen uuden mutaation etsinnän aloittamista.

Monet koirien yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista ovat geneettisesti luonteeltaan heterogeenisiä (toisin sanoen niiden taustalla voi olla jokin useista mahdollisista geenimutaatioista tai näiden yhdistelmä). Esimerkkinä tästä voidaan antaa PRA (etenevä verkkokalvon surkastuma), jonka periytyvyyden taustan ymmärtämiseen tarvitaan useita testejä sekä eri rotujen, tuntematonta alkuperää olevien sekarotuisten koirien että jopa samanrotuisten koirien (kuten kultainennoutaja) osalta. Useampia testejä tarvitaan myös useiden muiden sairauksien molekyylitaustan selvittämiseen, esimerkkeinä tästä kystinuria, pyruvaattikinaasin vajaatoiminta tai russellinterriereillä esiintyvä ataksia. Paneelitesti, kuten mikä tahansa DNA-testi, on erityisen hyödyllinen sekä sellaisten sairauksien osalta, joita on vaikea diagnosoida varmuudella ilman DNA-analyysiä että sellaisten sairauksien osalta, joiden kohdalla oireita voidaan helpottaa oikeanlaisella ja aikaisella ennaltaehkäisevällä hoidolla.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että kokonaisvaltainen DNA-testaus on tärkeä osa siirtymistä kohti ennakoivaa, ehkäisevää ja yksilöllistä terveydenhoitoa myös koirilla. Laajamittainen DNA-testaus herättää kuitenkin myös useita kysymyksiä koirayhteisön keskuudessa: Kuinka satoja mutaatiokohtia läpikäyvällä paneelitestillä tehtyjä yllättäviä löydöksiä tulisi käsitellä? DNA:han pohjautuvien testitulosten lisääntyvä määrä tarkoittaa lisääntyvää tarvetta perinnöllisyysneuvonnalle – kenen vastuulla se on? Onko olemassa riski sille, että jalostustoiminnassa aletaan keskittyä ylenpalttisesti DNA-testien tuloksiin?

Yllättävien paneelitestilöydösten huolellinen ja yhteistyöhön perustuva seuraaminen luovat uusia oivalluksia

Muutaman vuoden paneelitestauskokemuksen pohjalta voimme varmuudella todeta, että paneelitestin avulla voidaan tehdä uusia löydöksiä; tietty geenivirhe löydetään myös sellaisista roduista, joista sitä ei aiemmin ole tavattu. Havaintojemme mukaan taustalla voivat olla seuraavat tekijät: Joko 1) jaettu alkuperä ja rotuhistoria sen rodun kanssa, josta mutaatio alun perin löydettiin tai 2) lähihistoriassa tapahtunut roturisteytys (tahaton tai tahallinen). Ensin mainittu taustatekijä koskee erityisesti  muinaisia mutaatioita, kuten hyperurikosurialle tai verenhyytymistekijä VII:n (faktori VII:n) puutokselle altistavia geenivirheitä, joiden levinneisyyttä eri roduissa alamme paneelitestauksen myötä ymmärtää hiukan laajemmin. Jälkimmäinen taustatekijä kuuluu koirankasvatuksen käytännön todellisuuteen eikä sitä tule ylenkatsoa. Kasvattajat noudattavat järkevästi suositusta ylläpitää avointa rotukirjaa tai tehdä roturisteytyksiä rodun geenipoolin vaalimiseksi tuoden kuitenkin mahdollisesti samalla tiedostamatta rotuun uusia terveysongelmia. Paneelitestin ansiosta olemme havainneet sellaisten sairauksien kuten linssiluksaation ja pikkuaivoataksian siirtymisen rodusta toiseen ja voineet varoittaa rotuyhdistyksiä orastavien terveysongelmien läsnäolosta.

Kunkin odottamattoman paneelitestilöydöksen taustasta huolimatta tilanne täytyy käsitellä niin, ettei asiaan liittyvän koiran omistaja jää yksin testitulostiedon kanssa. Olemme kehittäneet oman standardiprosessimme, jossa rodulle odottamaton mutaatiolöydös varmistetaan aina ensin toista geeniteknologiaa (sekvensointi) käyttäen. Tämän jälkeen aloitetaan kliininen tutkimusohjelma yhteistyössä kasvattajien, eläinlääkäreiden ja tutkijoiden kanssa tavoitteena osoittaa geenivirheen käytännön merkitys rodulle (mikä ei tosin aina osoittaudu todeksi). Mielestämme mutaation vaikutuksesta rodussa on ehdottoman tärkeää saada vakuuttavia todisteita ennen kuin mutaatiolle voidaan antaa jalostukseen liittyvää painoarvoa. Kattavan DNA-testauksen tulee näin ollen kulkea käsi kädessä korkealaatuisen molekyylitason ja kliinisen tutkimuksen kanssa. Jokaisen paneelitestauspalveluita tarjoavan laboratorion tulisikin olla valmistautunut tällaiseen työskentelymalliin voidakseen edistää koirien terveyttä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Järkevään tiedonhallintaan tarvitaan kaikkien osapuolien valmiutta

Paneelitestitulosten julkaisemisen yhteydessä olemme havainneet, että käytännön tasolla koiranomistajien, kasvattajien ja eläinlääkäreiden perustason genetiikan tuntemuksessa on suuria eroja. Peruskuluttaja hämmentyy helposti genetiikan alan jargonin muodossa esitetystä tietotulvasta. Alan sanaston käyttöä on kuitenkin vaikea välttää, kun puhutaan monimutkaisista fenotyypeistä tai epäselvistä periytymismalleista. Perinnöllisyysneuvonnan osalta me uskomme jaettuun vastuuseen. Testauslaboratoriolla on ehdottomasti tärkeä rooli siinä, miten kuluttajia informoidaan DNA-testin ja testatun sairauden perusluonteesta, koiran saaman testituloksen välittömistä seurauksista sekä lisätiedon löytämisestä. Tämän lisäksi rotuyhdistyksillä on yleinen vastuu rodun terveydestä. Yhdistyksiä rohkaistaankin huolehtimaan siitä, että niiden johtavat henkilöt omaavat olennaisen ja välttämättömän pohjatietämyksen voidakseen ymmärtää, tulkita ja lopulta antaa suosituksia geenitietoon pohjaten.

Ihmispuolella työskentelevät lääkärit tulevat lähitulevaisuudessa kohtaamaan siirtymän reagoivasta ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Eräät johtavat terveydenhuollon ammattilaiset ovat todenneet, että tulevaisuudessa sitä voidaan pitää jopa hoitovirheenä, jos potilasta hoidetaan huomioimatta hänen geeniperimästään saatua yksilöllistä tietoa. Eläinlääkärit voivat kohdata samankaltaisen tilanteen, sillä he työskentelevät ympäristössä, jossa geneettisellä tiedolla on jo tänä päivänä suoria seurauksia, jotka vaikuttavat siihen, kuka saa jälkeläisiä ja kenen kanssa. On suositeltavaa, että koirayhteisönä pidämme huolta siitä, että nykypäivän eläinlääketieteellinen koulutus tuo mukanaan tarvittavan genetiikan tuntemuksen, jonka avulla eläinlääkärit sekä ymmärtävät geneettisen tiedon että osaavat vastata siihen perehtyneiden kasvattajien kysymyksiin.

Riippumatta siitä, mikä osapuoli perinnöllisyysneuvontaa tarjoaa, on tärkeää ymmärtää se, mitä paneelitestin tulokset merkitsevät ja mitä ne eivät merkitse. Paneelitestaus on osoitetusti tehokas diagnostiikka- ja tutkimustyökalu sekä eläinlääkärin että tutkijan näkökulmasta. Tavallisen kasvattajan tai koiranomistajan tulisi nähdä se helppona ja kustannustehokkaana tapana saada kerralla tulokset mahdollisimman monelle rodussa tunnetulle sairaudelle ja edistää samalla rodun terveyttä ja koirien genetiikkaa koskevaa tutkimustyötä aivan uudella tavalla. Tutkimusorientoituneen DNA-testauslaboratorion käsissä koiran testitulokset voivat johtaa aiemmin huomaamatta jääneen tai kehittymässä olevan terveysongelman havaitsemiseen tai jopa estämiseen. On tärkeää ymmärtää myös se, että paneelitesti antaa tuloksia ainoastaan tietyille kartoitetuille mutaatioille. Koira voi esimerkiksi saada normaalin tuloksen kaikille testatuille PRA-mutaatioille, tai jopa kaikille testatuille geenivirheille. Tarkoittaako tämä sitä, että koira on täysin terve eikä sille koskaan kehity PRA:ta tai jotain muuta sairautta? Ei tietenkään! On aina olemassa muita vielä tuntemattomia geenimuotoja tai ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat sairastumisriskiin, eikä yksikään paneelitesti voi ennakoida kaikkea.

Testaaminen on tärkeää, mutta kokonaiskuvaa ei tule unohtaa

Kokonaisvaltaista jalostustavoitetta tai –strategiaa ei tulisi missään olosuhteissa unohtaa. On liian helppoa keskittyä liiallisesti yksittäisiin mitattaviin asioihin – oli kysymyksessä sitten lonkat, silmät tai DNA-testit – kun todellisuudessa kaikkia näitä tarvitaan koiran terveyden edistämistyössä, unohtamatta kokonaisvaltaista tietoa koirasta ja sen muista ominaisuuksista. Jo ennen paneelitestauksen aikakautta oli ilmassa ”trenditesti-ilmiö”, jonka myötä kasvattajat kiiruhtivat sulkemaan pois jalostuksesta tietyn perinnöllisen sairauden kantajat heti, kun rodulle oli kehitetty geenitesti. Tällaisella toiminnalla on selkeästi haitallisia vaikutuksia rodun geenipooliin. Kuten johtavat koiragenetiikan tutkijatkin ovat todenneet, testituloksen ei tulisi välttämättä vaikuttaa siihen, käytetäänkö koiraa jalostukseen, vaan ennemminkin siihen, kenen kanssa koiraa käytetään. Me puhumme kestävän jalostuksen puolesta, jonka myötä huomioon otetaan samanaikaisesti sekä rodun yleinen perinnöllinen monimuotoisuus että rodussa tavatut perinnölliset sairaudet. Tässä valossa paneelitesti toimii tehokkaana työkaluna. Sen avulla voidaan välttää sairaiden jälkeläisten syntymistä ja  pitää kantajat mukana jalostusohjelmassa. Parhaassa tapauksessa tämä mahdollistaa muuten jalostuskäytöstä sukuhistorian tautirasitteen takia pois jätettyjen koirien pitämisen mukana rodun geenipoolissa. Kuten jokaisella ihmiselläkin, on jokaisella koiralla perimässään joitain sairausgeenivirheitä. Tämän vuoksi perimän monimuotoisuuden ylläpitäminen ja tarkkailu sukutaulutilastojen ja molekyyligeneettisten mittauksien avulla on todennäköisesti ainoa toimiva pitkän tähtäimen ratkaisu, joka estää uusien peittyvästi periytyvien sairauksien rikastumisen ja puhkeamisen.

Vastuullisesti sovellettuna ja tulkittuna perinnöllisiä sairauksia tutkiva ja monimuotoisuutta mittaava paneelitesti tarjoaa tehokkaan työkalun koirien terveydenhuollolle ja kasvatustyölle. Rotuyhdistysten, DNA-testauslaboratorioiden, eläinlääkärien ja tutkijoiden välinen avoin yhteistyö on omiaan luomaan parhaan mahdollisen hyödyn koirien terveystyölle. Paneelitestaus tuo mukanaan tarpeen selkeälle viestinnälle sekä tulosten raportoinnin että perinnöllisyysneuvonnan osalta. Jalostusvalintojen ei tulisi perustua pelkästään DNA:han vaan kokonaisvaltaisiin jalostustavoitteisiin, joiden välitön hyöty ei näy ainoastaan  jälkeläisten terveydentilassa vaan myös koko rodun tulevaisuudessa.

 

Paneelitestauksen luomat mahdollisuudet ja haasteet

Mahdollisuudet

 • Mahdollistaa usean rodussa tunnetun perinnöllisen sairauden kustannustehokkaan testaamisen yhdestä näytteestä
 • Oikein tulkittuna auttaa valistuneiden jalostuspäätösten tekemisessä
 • Toimii kattavana diagnostiikkatyökaluna eläinlääkäreille
 • Mahdollistaa uusien geenivirhelöydösten tekemisen edistäen sekä koiragenetiikan että rotujen terveyden tutkimustyötä
 • Edustaa merkittävää askelta kohti ennakoivaa, ennaltaehkäisevää ja yksilöllistä terveydenhoitoa
 • Mahdollistaa perinnöllisten sairauksien esiintyvyyden hallinnan ja perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämisen
 • Tarjoaa katsauksen perinnöllisiin ulkomuoto-ominaisuuksiin, rotuhistoriaan sekä populaation alarakenteisiin

Haasteet

 • Edellyttää uusien geneettisten löydösten huolellista ja vastuullista seurantaa
 • Vaatii monipuolista tiedonhallintaa IT-ratkaisujen, tulosraportoinnin ja asiakasviestinnän osalta
 • Lisää tarvetta perinnöllisyysneuvonnalle sekä jalostusohjelmia että eläinlääkintää ajatellen, tulosten oikeellisen tulkitsemisen ja soveltamisen varmistamiseksi
 • On nähtävä vain yhtenä yleisen jalostusstrategian osatekijänä, kuten mikä tahansa DNA-testi