MyDogDNA-rotutietoa: Cockerspanieli

Cockerspanieli on pienikokoinen metsästyskoirarotu jota käytetään monipuolisesti metsästyksessä, koiraurheilussa ja koiranäyttelyissä. Rotu on jakautunut käyttö- ja näyttelylinjoihin, jotka eroavat toisistaan sekä ulkonäöltään että luonteeltaan. Tässä artikkelissa pureudumme MyDogDNA-testipaneelin antamaan tietoon cockerspanieleista syventyen etenkin perinnölliseen monimuotoisuuteen.

Geneettinen monimuotoisuus kaikkien rotujen keskiarvoa alhaisempi

Cockerspanieleiden geneettinen monimuotoisuus on kaikkien rotujen keskiarvoa alhaisempi ollen mediaaniltaan 30,2 % (kuva 1). Tämä johtuu todennäköisesti rodun syntyhistoriasta jossa spanielirodut jaettiin pienempiin rotuihin, käyttö- ja näyttölinjojen eroamisesta sekä sukusiitoksesta rodun syntyhistorian aikana. Myös cockerspanieleiden sukulaisrotujen geneettinen monimuotoisuus on keskiarvoa alhaisempi. Cavalier kingcharlesinspanieleilla geneettinen monimuotoisuus on erityisen hälyttävällä tasolla ollen mediaaniltaan vain 25,2 %. Sekarotuisten koirien geneettisen monimuotoisuuden mediaani on 43,3 %.

Kuva 1. MyDogDNA-tietokannassa olevien cockerspanieleiden geneettinen monimuotoisuus.

Geneettisen monimuotoisuuden ylläpitäminen ja mahdollisuuksien puitteissa jopa sen parantaminen on tärkeää missä tahansa rodussa. Se on kuitenkin erityisen tärkeää roduissa, joissa geneettinen monimuotoisuus on jo alhainen. Alhainen geneettinen monimuotoisuus lisää koiran sairastumisriskiä perinnöllisiin sairauksiin lisäämällä koiran riskiä saada molemmilta vanhemmiltaan sama peittyvästi periytyvää sairautta aiheuttava geenimuoto. Alhainen geneettinen monimuotoisuus myös lisää autoimmuunisairauksien riskiä sekä altistaa sukusiitosdepressiolle.

MyDogDNA Breeder Tool on kehitetty löytämään geneettisesti erilaisimmat yksilöt toistensa jalostuskumppaneiksi, jolloin voidaan ylläpitää monimuotoisuuden säilymistä rodussa. Breeder Tool huomioi laskennassa myös tällä testillä tutkitut perinnölliset sairaudet, mikä mahdollistaa hallittujen jalostuspäätösten teon kokonaisuus huomioiden. Cockerspanieleilla esiintyvät, MyDogDNA-testipaneeliin kuuluvat perinnölliset sairaudet löydätte Rodut-sivulta.

Käyttö- ja näyttelylinjat eroavat geneettisesti toisistaan

Kuva 2 esittää cockerspanieleiden käyttö- ja näyttelylinjan välisiä perinnöllisiä eroavaisuuksia. Yksi piste vastaa yhtä tutkittua koiraa. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä lähempänä tutkitut yksilöt ovat toisiaan geneettisesti. Koirat on värjätty sen mukaan, minkä omistaja on ilmoittanut koiran käyttötarkoitukseksi koiran profiilissa lisäämällä koiralle käyttötarkoitusta kuvaavan tagin. Rodut-sivulta löydätte saman kuvaajan kolmiulotteisena, jolloin geneettisten eroavaisuuksien tarkastelu on täsmällisempää.

Tästä kuvaajasta havaitaan, että Cockerspanieleiden käyttölinja (siniset pisteet) ja näyttelylinja (keltaiset ja oranssit pisteet) eroavat huomattavasti toisistaan geneettisesti. Myös näyttelylinjan sisällä havaitaan geneettisiä eroavaisuuksia. Tätä kuvaajaa tutkimalla huomattiin, että yksiväriset ja kirjavat cockerspanielit ovat näyttelylinjan kuvaajan eri päissä ja eroavat täten geneettisesti toisistaan.

Kaiken tämän tiedon perusteella ei ole yllättävää, että korkeimman perimän terveysindeksin omaavat cockerspanielit ovat käyttö- ja näyttelylinjan risteytyksiä. Myös MyDogDNA Breeder Tool ehdottaa useimmiten näyttelylinjaiselle cockerspanielille jalostuskumppaniksi käyttölinjan koiraa ja toisin päin. Linjaristeytysten odotettu perimän terveysindeksi on korkea, hyvin eri tasolla kuin jos koiria jalostetaan tiiviisti vain yhden linjan sisällä.

Kuva 2. Käyttö- ja näyttelylinjaisten cockerspanieleiden väliset perinnölliset eroavaisuudet.

Eri maiden populaatiot eroavat toisistaan geneettisesti

Kuvassa 3 on esitettynä eri maissa syntyneiden cockerspanieleiden perinnöllisiä eroavaisuuksia. Yksi piste vastaa yhtä tutkittua koiraa. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä lähempänä tutkitut yksilöt ovat toisiaan geneettisesti. Rodut-sivulta löydätte saman kuvaajan kolmiulotteisena, jolloin geneettisten eroavaisuuksien tarkastelu on täsmällisempää.

Tästä kuvasta havaitaan, että Yhdysvaltain cockerspanielipopulaatio eroaa geneettisesti osittain Euroopan populaatiosta. Olisi mielenkiintoista tarkastella vielä useamman maan cockerspanielipopulaatioita ja nähdä, kuinka eri värit sekä käyttö- ja näyttelylinja eroavat toisistaan eri maissa. Eri maiden kantojen perinnöllisiä eroavaisuuksia ilmentävää kuvaajaa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi tuontien suunnittelussa löytämään koiria, jotka toisivat kyseisen maan kantaan mahdollisimman paljon uutta geneettistä materiaalia.

Kuva 3. Eri maissa syntyneiden cockerspanieleiden perinnölliset eroavaisuudet.

Kaiken yllä mainitun perusteella voidaan lopputulemana todeta, että vaikka rodun perinnöllinen monimuotoisuus on matala, on se hyvässä tilanteessa monimuotoisuuden parantamisen kannalta. Eri maiden, värien ja linjojen välinen perinnöllinen eroavaisuus mahdollistaa sen, että tiettyyn linjaan on saatavissa uutta perinnöllistä materiaalia saman rodun sisältä yhdistämällä siihen saman rodun toista linjaa.