Tuloksia vehnä- ja kerrynterriereiden monimuotoisuuskartoituksesta

Perimän analyysin pohjalta on mahdollista arvioida sekä yksittäisten koirien että koko rodun tilannetta perinnöllisten sairauksien, muiden periytyvien ominaisuuksien ja monimuotoisuuden osalta. Näitä tietoja voidaan hyödyntää käytännön jalostustyössä sukutaulujen ohella. Seuraavassa lyhyt esittely vehnä- ja kerrynterriereiden monimuotoisuuskartoituksen tuloksista.

Sininen viiva kuvaajassa edustaa testattujen vehnäterriereiden monimuotoisuutta perimän laajuisesti mitattuna. Oranssi viiva kuvaa puolestaan kaikkien  MyDogDNA-tietokannassa olevien testattujen koirien monimuotoisuusjakaumaa.

Kuvaajasta voidaan tarkastella vehnäterriereiden monimuotoisuutta ajantasaisesti tietokannan tämän hetkiseen otantaan perustuen. Tähän asti testattujen koirien tulosten perusteella voidaan todeta, että vehnäterriereiden monimuotoisuusaste on jonkin verran matalampi suhteutettuna kaikkien tietokannan koirien monimuotoisuusasteeseen. Rodun mediaani on 25,1 %, kaikkien koirien mediaanin ollessa 28,8 %. Tämän tiedon valossa voidaan sanoa, että rodun monimuotoisuustilannetta on syytä tarkkailla jatkossakin sekä painottaa jalostusvalinnoissa sellaisia parituksia, jotka ylläpitävät tai lisäävät monimuotoisuutta. Parhaiten monimuotoisuuden vaaliminen onnistuu yhdistämällä jalostuksessa mahdollisimman eriperimäisiä yksilöitä. Tätä varten olisi hyvä jatkossa laajentaa tutkittua rodun otantaa, mikä sekä antaisi tarkemman kuvan rodun monimuotoisuustilanteesta että auttaisi tunnistamaan eriperimäiset yksilöt jalostusta varten. Kuvaaja päivittyy jokaisen uuden testatun yksilön myötä.

Vehnäterriereiden perimän eroavaisuuksia esittävässä kuvaajassa ei vielä ole havaittavissa selkeitä geneettisiä linjaisuuksia. Linjaisuuksia saattaa kuitenkin hyvinkin erottua myöhemmin otannan suurentuessa ja laajentuessa kattamaan myös esimerkiksi muita maita.

Kerrynterriereiden kohdalla otanta on vielä liian pieni rodun oman kuvaajan muodostumiseksi, joten enemmän yksilöitä tulisi vielä testata. Yllä olevassa kuvaajassa kuvataan irlantilaisten ja skotlantilaisten terriereiden roturyhmän monimuotoisuutta. Kerrynterrierin rotukohtainen mediaani on 27,6 %, vaihteluvälin ollessa 19,4 % - 30,4 %. Mikäli rodulla olisi oma kuvaaja, sen huippukohta sijoittuisi yllä olevassa kuvaajassa olevan pallon kohdalle. Rodun kannalta olisi hyvä, jos lisää yksilöitä saataisiin testattua ja näin ollen hyödynnettyä sekä monimuotoisuus- että perimän eroavaisuustietoa esimerkiksi jalostustyön tukena.

Irlantilaisten ja skotlantilaisten terrierirotujen perinnöllisiä eroavaisuuksia.