Tilausehdot

Genoscoper Laboratoriesin tilaus- ja toimitusehdot

Näitä ehtoja sovelletaan asiakkaan (”Asiakas”) Genoscoper Laboratories Oy:ltä (”Genoscoper”) tai tämän jälleenmyyjältä tilaamiin koti-, lemmikki- ja muihin kesytettyihiin eläimiin liittyviin DNA- ja muihin testipalveluihin, sekä näiden palveluiden suorittamiseen ja toimittamiseen kuten myös niihin liittyvien tietojen käsittelyyn ja muihin Genoscoperin Asiakkaalle toimittamiin tai tarjoamiin palveluihin tai hyödykkeisiin. Asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Voimassaolo

Asiakkaan on toimitettava näytteet Genoscoperille kolmessa (3) kuukaudessa testin ostosta. Tämän jälkeen Asiakkaalla ei enää ole oikeutta saada testipalveluita tai testituloksia, eikä Genoscoperilla ole velvollisuutta niitä toimittaa. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada rahojaan takaisin tällaisessa voimassaoloajan ylitystilanteessa.

Tehtyään tilauksen Asiakas sitoutuu siihen että tilaus ja maksu on sitova, lopullinen ja peruuttamaton. Genoscoperilla on kuitenkin kohtuullisen harkintansa nojalla oikeus kieltäytyä tilauksesta. Jos Asiakas ei hyväksy näitä ehtoja, sopimusta Genoscoperin palveluiden toimituksesta ei synny, tai se peruuntuu jos Asiakas on ostanut testipalvelut tai testipalveluihin oikeuttavan testipaketin jälleenmyyjältä tai muulta Genoscoperin yhteistyötaholta. Sopimuksen, tilauksen tai toimituksen näin peruuntuessa Asiakas on oikeutettu saamaan maksamansa rahat takaisin siltä joka on Asiakkaalle myynyt Genoscoperin testipalvelut tai testipalveluihin oikeuttavan testipaketin. Asiakkaan tilaus muuttuu Asiakkaan ja Genoscoperin väliseksi sopimukseksi kun Genoscoper toimittaa palvelut tai niiden tulokset Asiakkaalle. Sopimus sisältää Asiakkaan ostamat palvelut siten kuin ne on kuvattu Genoscoperin tilaussivulla (tai tilauslomakkeessa) niistä maksettavaa hintaa vastaan, sekä nämä tilaus- ja toimitusehdot, sekä edellä mainituissa nimenomaisesti viitattu tai sisällytetty tieto ja ehdot. Sopimukseen ei kuulu mitään muita aineistoja tai keskusteluja eikä myöskään muita esityksiä, riippumatta ovatko ne suullisia tai kirjallisia, markkintointia, myynninedistämistä tai muuta.

Asiakas voi ostotapahtumaan liittyen olla oikeutettu ilmoittamaan enintään yhden alennukseen oikeuttavan koodin ostettua tuotetta tai palvelua kohti mikäli asiakkaalla tällainen on; alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin tai etuihin.

Testauspalvelut

Genoscoper on eläinten DNA-diagnostiikkaa tarjoava palvelulaboratorio. Genoscoper luovuttaa Asiakkaalle palveluiden lopputuloksena testituloksen valintansa mukaan postitse, sähköpostitse tai internetin välityksellä Asiakkaan tilille, joka on luotu Asiakkaalle osana Genoscoperin palvelua. Testitulokset perustuvat huolelliseen normaalien laboratoriotoimintaa ohjaavien periaatteiden ja käytäntöjen noudattamiseen sekä Genoscoperin korkeatasoisen laatujärjestelmän noudattamiseen. Testausprosesissa käytetään useita sisäisiä kontrolleja, rinnakkaisanalyysejä tai näytteet ajetaan useampaan kertaan tuloksen varmistamiseksi. Genoscoper suorittaa testit ja palvelut sopivaksi katsomallaan tavalla ja pidättää oikeuden käyttää valitsemiaan alihankkijoita suorittamaan testin, diagnostiikan, tai muun osan palvelusta.

Genoscoperin testipalvelut suoritetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Asiakas kuitenkin ymmärtää ja hyväksyy, että (a) testipalvelut suoritetaan testin tekohetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella, eivätkä palvelut tai tulokset siten sisällä tietoa tai tutkimusta joka löydetään, havaitaan tai keksitään testin jälkeen, (b) virheetöntä tulosta ei voida taata ja tuloksissa voi olla virheitä tai puutteita, (c) Genoscoper voi käyttää kohtuullisen arvionsa mukaan riittävän laadukkaaksi ja soveltuvaksi arvioimaansa tietoa testipalvelujen perustana, mikäli tieteellisen tutkimuksen hyvien käytäntöjen mukaisesti hyväksytty tieto joltain osin puuttuu, (d) Asiakas vastaa itse Asiakkaan testitulosten perusteella tekemistään päätelmistä, johtopäätöksistä tai toimenpiteistä ja näiden seurauksista (e) Asiakas ei edellytä testipalveluiden tai niiden tulosten olevan käyttökelpoisia mihinkään tiettyyn taikka Asiakkaan nimenomaiseen tarkoitukseen ja (f) testi ei ole eikä vastaa tiettyä yksilöllistä eläintä koskevaa lääkärin tutkimusta taikka sairauden diagnosointia eikä ennusta tietyn yksilöllisen eläimen käyttäytymistä; Genoscoper ei tarjoa eikä toimita lääketieteellistä eikä juridista neuvoa tai mielipidettä.

Genoscoperin palvelut ja testitulokset valmistetaan Asiakkaan toimittamien näytteiden ja aineistojen pohjalta ja ovat henkilökohtaisia Asiakkaalle, eikä Asiakas siten voi niitä perua eikä maksua palauteta ilman pätevää syytä. Puutteet testituloksissa ja palveluissa – sekä yksittäisten että kaikkien tulosten puuttuminen - johtuvat oletusarvoisesti Asiakkaan toimittamista näytteistä ja aineistoista, eivätkä ole Genoscoperin vastuulla.

Genoscoper pidättää oikeuden muuttaa, lisätä ja poistaa MyDogDNA testauspalveluun kuuluvia testejä, sekä poistaa niistä johdettuja tuloksia, jos uusi tieto kyseenalaistaa tulosten pätevyyden.

Lisäpalvelut ja niitä koskeva vastuunrajoitus

Asiakkaan Genoscoperilta saaman käyttäjätilinsä kautta internetin välityksellä saamat muut palvelut ja tiedot kuin testauspalvelut ja niihin liittyvät Asiakkaan testitulokset sisältävät Genoscoperin kulloinkin päättämiä ja tarjoamia lisäpalveluita, tietoja ja sisältöjä joita Genoscoperilla on oikeus muuttaa, poistaa ja lisätä sekä muuttaa niiden hinnoittelua harkintansa mukaan, kuten myös estää Asiakkaan pääsy näihin palveluihin. Näitä ovat esimerkiksi MyDogDNA –tietokanta ja MyDogDNA Breeder. Asiakkaan pääsy MyDogDNA Breeder –kasvattajan työkaluun sekä valmiudet seurata rodun monimuotoisuutta ja sisäisiä linjoja (Monimuotoisuus ja perinnölliset eroavaisuudet) on voimassa vuoden ostopäiväst, minkä jälkeen mahdollinen pääsy näihin palveluihin on maksullista.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että näiden sisältö 1) voi muuttua esimerkiksi niihin talletettujen koirien tietojen muuttuessa, lisääntyessä tai vähentyessä, tieteellisen tiedon muuttuessa, tai näihin palveluihin liittyvän teknisen tai muun toteutuksen muuttuessa ja 2) sisältää kolmansien osapuolten sekä muiden Genoscoperin palveluita käyttävien asiakkaiden tai näiden koirien tietoja joiden sisällöstä Genoscoper ei vastaa.

Ostaessaan Genoscoperilta testauspalvelun Asiakas maksaa vain kyseisestä testauspalvelusta, ja Asiakas ei ole maksanut mistään muusta Genoscoperin internetin välityksellä tarjoamista palveluista, tiedoista tai sisällöstä, eikä Asiakkaalla siten ole mitään oikeutettuja vaatimuksia niitä koskien. Jos Asiakas kuitenkin on erikseen ostanut ja maksanut lisäpalveluista niiden ollessa itsenäisesti hinnoiteltuja ja myytyjä palvelueriä – esimerkiksi ostamalla niitä päivityksenä aiemmin ostamaansa palveluun - niihin sovelletaan Genoscoperin yleistä palveluita koskevaa vastuunrajoitusta.

Kaikissa tilanteissa Genoscoperilla on oikeus lopettaa ja estää Asiakkaan pääsy kaikkiin internetin välityksellä saatavilla oleviin palveluihin ja tietoihin vuoden kuluttua ostotapahtumasta, ellei nimenomaisesti ole sovittu pidemmästä kiinteästä sopimuskaudesta. Asiakas vastaa itse ja omalla riskillään Genoscoperin palveluiden avulla luomistaan suhteista ja sopimuksista sekä niiden seurauksista Genoscoperin muiden asiakkaiden tai muiden kolmansien osapuolten kanssa, ml. esimerkiksi koirien jalostukseen liittyvissä tilanteissa.

VASTUUNRAJOITUS

ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY ETTÄ GENOSCOPERIN PALVELUT JA TESTIT MYYDÄÄN JA TOIMITETAAN SELLAISINA KUIN NE OVAT JA SELLAISINA KUIN NE KULLOINKIN OVAT SAATAVISSA JA ETTÄ KO. PALVELUIHIN JA TESTAUKSEEN LIITTYY EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ, VIRHEITÄ JA PUUTTEITA.

Genoscoperin kotisivuillaan tai muuten esittämät toimitusajat palveluiden suorittamiselle tai testitulosten toimittamiselle ovat arvioita, eikä Genoscoper ole sitoutunut mihinkään tiettyyn toimitusaikaan.

Jos Asiakas tekee oikeutetun vaatimuksen, Asiakkaan ainoa oikeus ja korvaus ja Genoscoperin ainoa velvollisuus on suorittaa palvelu uudestaan tai – jos palvelun uudelleen suoritus ei ole kohtuudella mahdollista – Asiakkaalla on oikeus saada palveluista maksamansa rahat takaisin. Missään tapauksessa Genoscoperin vastuu ei ylitä palveluista maksettua summaa, eikä Genoscoper vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista.Genoscoperin vastuu palveluiden tai tulosten virheistä rajoittuu vaatimuksiin, jotka Asiakas esittää Genoscoperille vuoden kuluessa tulosten toimittamisesta tai palvelun ostohetkestä, myöhemmän mukaan. Jos Asiakas tekee vaatimuksia tämän määräajan jälkeen, niiden katsotaan olevan uusia palvelupyyntöjä.

Genoscoperin vastuut ja velvoitteet on kuvattu tässä sopimuksessa. Nämä vastuut ja velvoitteet ovat yksinomaisia ja Asiakkaan ainoat oikeuskeinot palveluiden tai tulosten virheistä, puutteista, viivästyksistä tai näiden seuraamuksista. Genoscoper ei vastaa palveluiden tai tulosten käytettävyydestä, laadusta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Asiakkaan velvoitteet

Asiakas sitoutuu noudattamaan Genoscoperin ohjeita koskien tilausprosessia, maksua ja näytteenottoa sekä toimitusta siten kuin Genoscoper on nämä esittänyt kotisivuillaan tilaushetkellä. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta Genoscoperin tarjoamien internet-palvelujen käytöstä. Jos näyte häviää matkalla Genoscoperille, Genoscoper toimittaa uuden näytteenottopaketin ja Asiakas sitoutuu toimittamaan uuden näytteen omalla kustannuksellaan. Genoscoper ei itse ota testeissä käytettäviä näytteitä, vaan testituloksen tuottaminen ja liittäminen tiettyyn yksilöön perustuu testin tilaajan luovuttamiin näytteisiin ja tietoihin. Tilaaja vastaa siitä, että tilausta ja näytettä koskevat tiedot pitävät paikkansa ja näyte on otettu tilauksessa kerrotusta yksilöstä.

Asiakas myös ymmärtää ja hyväksyy että tilastollisesti pieni osa yksittäisistä testeistä saattaa jäädä osin tai kokonaan ilman tulosta vaikka kaikkia näytteenoton ja –toimituksen ohjeita olisi seurattu. Lisänäytteet voivat olla tarpeen mm. mikäli testille ei saada tulosta tai jos näyte häviää tai vahingoittuu kuljetuksessa. Asiakas toimittaa pyynnöstä omalla kustannuksella lisänäytteitä ja Genoscoper vastaa ainoastaan uudelleenlähetyksen ja lisätestauksen kuluista. Asiakkaan kieltäytyessä toimittamasta pyydettyjä lisänäytteitä omalla kustannuksellaan Genoscoperilla on oikeus purkaa sopimus, jolloin Asiakkaan ainoa oikeus ja korvaus on rahojen palautus vähennettynä Genoscoperille jo aiheutuneilla kuluilla.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tuloksissa voi olla virheitä ja puutteita mm. näytteen laadusta, käsittelystä tai näytteenottotilanteessa tapahtuneesta virheestä, kuten myös testattavan yksilön virheellisestä sukutaulusta.

Asiakas vastaa siitä että Asiakkaalla on oikeus suorittaa tilauksen edellyttämät toimet, hankkia näytteet ja toimittaa ne Genoscoperille. Asiakas vastaa niiden näytteiden laadusta ja sisällöstä, jotka Asiakas toimittaa Genoscoperille, tai jotka toimitetaan Genoscoperille Asiakkaan puolesta.

Aineistojen käyttö ja oikeudet

Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa taikka muokata Genoscoperin Asiakkalle toimittamia testien tuloksia. Tulokset toimitetaan Asiakkaan omaan käyttöön. Genoscoper voi asettaa ja muuttaa rajoituksia ja ehtoja Asiakkaan pääsylle testituloksiin Genoscoperin tarjoaman palvelun kautta.

Genoscoper huolehtii siitä, että yksittäiset testitulokset pysyvät luottamuksellisena, ellei toisin ole määritelty.

Genoscoper voi käyttää näytteitä anonyymisti sekä erikseen että yhdessä muiden näytteiden kanssa sisäisiin-, tutkimus-, tilastollisiin- ja kaupallisiin kuten myös muihinkin tarkoituksiin ja luovuttaa ne muille samoihin tarkoituksiin.

Edelleen, Asiakas hyväksyy että Genoscoper voi käyttää näytteitä, testituloksia ja näihin tai koiraan liittyvää muuta tietoa tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin ja voi luovuttaa näitä tietoja, tuloksia ja kuvia yliopistoille ja muille tutkimusorganisaatioille tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin.

Samoin Tilatessaan Asiakas hyväksyy, että Genoscoper voi käyttää ja julkaista Asiakkaan näytteitä, näytteisiin liittyvää tietoa ja testituloksia, eläimen kuvaa ja näistä johdettua tietoa Genoscoperin Breeder-ja muissa on-line palveluissa kaikille Genoscoperin muille asiakkaille ja muille Genoscoperin on-line palveluihin pääseville, sekä Genoscoperin omiin sisäisiin- että markkinointi-ja myynti-tarkoituksiin kuten myös uusien ja kehittyneempien palveluiden kehittämiseen. Genoscoper voi myös luovuttaa Asiakkaan koiraan liittyviä tietoja, testituloksia ja kuvia anonyymisti muille mahdollisille kolmansille tahoille markkinointi-, myynti- ja kaupallisiin tarkoituksiin sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.

Genoscoper omistaa Asiakkaan toimittaman näytteen ja voi valintansa mukaan säilyttää tai tuhota näytteen, eikä missään tilanteessa ole velvollinen palauttamaan sitä. Genoscoper voi luovuttaa yksittäisiä näytteitä tai näytteet kokonaisuudessaan konserniytiöilleen ja alihankkijoilleen.

Palveluun liittyvä viestintä

Tilatessaan Asiakas myös hyväksyy, että Genoscoper voi lähettää Asiakkaalle uutiskirjeitä, päivityksiä ja sähköpostia, joissa Asiakkaalle annetaan tietoja Asiakkaan käyttämän Genoscoperin palvelun tilanteesta, jatkuvuudesta tai muuttumisesta sekä siihen liittyvistä uusista käyttömahdollisuuksista ja palveluista tai jatkotarjouksista kuten myös testattuja koiria tai eri rotuja koskevia uusia tieteellisiä löydöksiä.

Ehtojen hyväksyntä

Ostaessaan MyDogDNA-testin asiakas hyväksyy Genoscoperin tilaus- ja toimitusehdot sekä niissä kuvatun vastuunrajoituksen sekä Genoscoper Oy:n tietosuojaselosteen (Privacy Policy).

Tilatessaan sekä käyttäessään ja/tai vastaanottaessaan Genoscoperin MyDogDNA-testauspalveluita Asiakas hyväksyy nämä tilaus- ja toimitusehdot, Genoscoperin vastuunrajoitukset sekä Genoscoperin oikeuden käyttää ja luovuttaa näytteeseen liittyvää tai siitä johdettua tietoa (ml. henkilötietoa) Genoscoperin ehtojen ja tietosuojaselosteen sekä asiakkaan suostumuksen mukaisesti. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja mahdollisuudet riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Lisätietoja saa asiakaspalvelustamme info@genoscoper.com