French Bulldogs of Dolna Elija

Els Janssen
Dolna Elija 1
7273 Kostandenets
Bulgaria
+359878250959
els.janssen@dolnaelija.com